Algemene Voorwaarden

 1. Op al onze leveringen, diensten en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Voor alle overeenkomsten die worden aangegaan met derden, geldt dat deze uitsluitend rechtsgeldig zijn na goedkeuring van de directie.
 3. Indien partijen overeengekomen zijn dat Nubesparen.net een mogelijke besparing gaat proberen te realiseren voor het Lid, dan is het Lid verplicht om alle zaken aan te leveren die relevant zijn voor de toetsing van de mogelijke besparing. Indien er een besparing mogelijk is dan is het Lid vrij om van deze besparing wel of geen gebruik te maken. Indien het Lid geen noodzakelijke stukken aanlevert of geen gebruik wenst te maken van 1 of meerdere besparingen die door Nubesparen.net worden aanbevolen, dan vervalt het recht op terugbetaling van de maandelijkse contributie, indien niet de minimaal gegarandeerde besparing wordt gerealiseerd, of terugbetaling uit hoofde van welke titel dan ook. Het niet ingaan op een besparingsaanbod schort de betalingsverplichting van het Lid echter niet op.
 4. De totale besparingen worden berekend over een periode van 24 maanden met als referentie de laatste (eind)nota. Indien in deze 24 maanden een lagere besparing is gerealiseerd dan de maandelijkse contributie, dan zal Nubesparen.net het verschil aan het Lid uitbetalen op het rekeningnummer zoals dat bekend is bij Nubesparen.net inclusief 75 euro (€75,-).
 5. Indien Nubesparen.net overeenkomst(en) van derden adviseert teneinde een besparing te realiseren voor het Lid is het Lid zelf verantwoordelijk voor het nalezen van de algemene voorwaarden van eerdergenoemde derde(n) en de inhoud hiervan.
 6. Indien het Lid zich niet houdt aan de betalingsverplichtingen jegens Nubesparen.net dan is laatstgenoemde gerechtigd om de resterende termijnen terstond op te eisen zonder dat daartoe een gerechtelijk bevel of ingebrekestelling is vereist. Het Lid is reeds in verzuim wanneer enige betaling aan Nubesparen.net niet of niet tijdig wordt verricht. Tevens is Nubesparen.net vanaf de dag van tekortkoming van het Lid gerechtigd om al haar verplichtingen jegens het Lid op te schorten, dan wel te beëindigen, zonder dat dat de betalingsverplichtingen van het Lid opschort. Vanaf de dag van in gebreke blijven met tijdige betaling zal door Nubesparen.net de wettelijke rente worden berekend. Indien van toepassing zullen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten op het Lid worden verhaald. Indien het Lid een machtiging heeft afgegeven voor automatische incasso, blijft het Lid verantwoordelijk voor de betaling van het lidmaatschap, ook al wordt van de automatische incasso geen gebruik gemaakt of indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet succesvol is. Het Lid dient dan zelf voor betaling zorg te dragen.
 7. U kunt een overeenkomst, die onder de colportagewet valt, binnen 14 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen. Uitsluitend aangetekende opzeggingen worden door ons geaccepteerd. De datum waarop de opzegging naar ons gestuurd is volgens de poststempel geldt als datum van opzegging.
 8. Alle medewerkers die voor of namens Nubesparen.net overeenkomsten aanbieden, dienen zich te legitimeren middels een rechtsgeldig legitimatiebewijs of middels een door Nubesparen.net uitgegeven legitimatiebewijs. Tevens dienen deze medewerkers zich te houden aan de gedragsregels welke door Nubesparen.net zijn opgesteld.
 9. De overeenkomst is aangegaan voor de duur zoals op de voorzijde overeengekomen. Indien de het Lid de overeenkomst niet uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd opzegt dan loopt de overeenkomst onverminderd door met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Na de duur van 24 maanden vervalt de verplichting van Nubesparen.net tot terugbetaling van de contributie indien er geen of onvoldoende besparing wordt gerealiseerd na deze 24 maanden. Wel is Nubesparen.net gehouden om zo mogelijk besparingen te realiseren, te adviseren en het Lid te ondersteunen bij de communicatie met maatschappijen die door Nubesparen.net zijn aanbevolen.
 10. Nubesparen.net is gerechtigd om offertes te laten maken door derden voor haar het leden. Zij is tevens gerechtigd om opdracht te geven aan derden om een besparing voor het Lid te realiseren. Het Lid is echter nooit gehouden om een overeenkomst aan te gaan tegen zijn/haar wil of wens. Het Lid geeft uitdrukkelijke toestemming voor uitwisseling van haar gegevens aan derden indien Nubesparen.net dit noodzakelijk acht of indien dit noodzakelijk is om de mogelijkheden van een besparing te (laten) toetsen.
 11. Het Lid geeft bij ondertekening van de overeenkomst explicite toestemming om de einddatum van de verschillende overeenkomsten te toetsen middels de daarvoor aangewezen tools, indien en voor zover dit mogelijk en gewenst is.
 12. Wij bieden voor consumenten de mogelijkheid om diensten en producten te vergelijken en overeenkomsten met leveranciers af te sluiten. Dit doen we zo veel mogelijk met uw wensen in aanmerking nemende en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Deze informatie is zorgvuldig samengesteld en word regelmatig ververst. Toch kunnen we geen garanties geven over de juistheid van de geboden informatie en adviezen. Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat informatie verouderd, niet correct of onvolledig is. Bovendien worden sommige product- en prijsgegevens onderhouden door derden. Acties van leden op basis van onze informatie en adviezen komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid.